Privacy verklaring

Lees deze privacyverklaring (de ‘Verklaring’) grondig om ons beleid en onze praktijken met betrekking tot uw Persoonsgegevens en de manier waarop wij deze verwerken te begrijpen.

1. Signalenportaal B.V.

Signalenportaal B.V. verwerkt ten behoeve van de gemeente persoonsgegevens voor Signaal tegen Eenzaamheid.

Contactgegevens:
Signalenportaal B.V.
Voorstraat 36
3241 EG Middelharnis
Mail: info@signalenportaal.nl
Tel: 0187-230097

2. Verwerkingsverantwoordelijke

De gemeente is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat de gemeente beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.
De gemeente is ook verantwoordelijk voor het op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken van de persoonsgegevens die zij verkrijgt, in overeenstemming met de AVG.

3. Persoonsgegevens

Signalenportaal B.V. verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Daaronder valt bijvoorbeeld ook een persoonlijk e-mailadres.
Indien u vragen of opmerkingen heeft en deze aan ons toestuurt, dan registreert en gebruikt Innoveere deze ten behoeve van correspondentie (e-mailadres). Ook indien u een melding via de website doet of gebruik maakt van het contactformulier op deze website, verwerkt Innoveere de gegevens die u hierin opneemt.

4. Grondslag van de verwerking

Signalenportaal B.V. moet het gebruik van persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken als de betrokkene daarvoor toestemming heeft gegeven (artikel 6, lid 1, onder a, van de AVG).
Toezending van uw vraag of opmerking kan naar het e-mail adres info@signalenportaal.nl of via het contactformulier op de website. Uw vraag komt binnen vanuit het door u gehanteerde e-mailadres. Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor correspondentie tussen Signalenportaal en uzelf.
Mocht u hierover vragen hebben, wendt u zich dan tot info@signalenportaal.nl.


5. Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 32 van de AVG verplicht Signalenportaal B.V. om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

6. Bewaartermijn persoonsgegevens

Signalenportaal B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel dat voor de gegevensverwerking is vereist (artikel 5, eerste lid, sub e, AVG). Dit betekent dat uw e-mailadres en eventueel andere gegevens worden verwijderd, wanneer uw vragen dan wel opmerkingen zijn beantwoord c.q. voor kennisgeving aangenomen, en de correspondentie derhalve stopt.
Hier een alinea toevoegen over de bewaartermijn bij het doen van een melding.

7. Uw privacy rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien of bezwaar te maken. Signalenportaal B.V. verwerkt uw persoonsgegevens enkel indien u zelf het contactformulier invult, een mail stuurt of wanneer u via de website een melding doet.
Signalenportaal B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@signalenportaal.nl.
Innoveere wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.