Algemene voorwaarden

Download hier de algemene voorwaarden in PDF.

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Signalenportaal B.V., hierna te noemen Signalenportaal, gevestigd aan de Voorstraat 36, te Middelharnis.

Versie: 1.1
Laatst herzien op: 03-11-2021

1 Aanbieding en overeenkomst

1.     Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeen­komsten, waarbij Signalenportaal goederen en/of diensten van welke aard dan ook aan opdracht­gever levert. Ook indien deze goederen en/of diensten niet (nader) in deze voor­waarden zijn omschreven, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.1.    Indien zich omstandigheden voordoen die ten tijde van het sluiten van de overeen­komst niet voorzienbaar waren en nakoming van de overeenkomst substantieel beïnvloeden, zullen partijen in gezamenlijk overleg en naar alle redelijk­heid en billijkheid een oplossing zien te vinden die, in het kader van de overeenkomst, recht doet aan de belangen van beide partijen.

1.2.    Partijen zullen geen rechten en/of verplichtingen uit de tussen hen aangega­ne overeen­komst cederen of op enige andere wijze overdragen dan na uitdrukkelijke en vooraf­gaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

1.3.    Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of in de overeenkomst is weergegeven.

1.4.    Alle aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van dertig (30) dagen gerekend vanaf de offertedatum, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeenge­komen.

1.5.    Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepas­sing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Signalenportaal zijn aanvaard.

2 Prijs en betaling

2.1.    Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2.2     Alle facturen zullen door opdrachtgever binnen veertien dagen maar in ieder geval tenminste binnen de wettelijke termijn van 30 dagen na factuurdatum worden betaald, tenzij anders is bepaald in de overeenkomst.

2.3     Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook, behoudens voor zover bij arbitrale of rechtelijke uitspraak is vastgesteld dat opdrachtgever een verrekenbare terugvordering of een grond tot opschorting heeft.

2.4     Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is opdrachtgever direct na verstrijken van de termijn, over het openstaande bedrag, 1,5% rente per maand verschuldigd. Indien opdrachtgever in gebreke blijft voor betaling van openstaande facturen ouder dan drie maanden, kan hiervoor een (gerechtelijke) vordering worden opgestart. Alle kosten die worden gemaakt voor invordering van de betalingsachterstand zijn voor rekening van de opdrachtgever.

2.5     Gemaakte kosten met betrekking tot de invordering aangaande het gestelde in lid 2.2 blijven voor rekening van opdrachtgever, ook als opdrachtgever tijdens de invorderingsprocedure betaalt. 

2.6     Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan Signalenportaal nadere zekerheid verlangen. Bij onvoldoende kredietwaardigheid is opdrachtnemer gerechtigd de dienstverlening op te schorten. Onvoldoende kredietwaardigheid wordt hier gedefinieerd als een negatief advies van de bankinstelling van opdrachtnemer en een betalingsachterstand van tenminste drie maanden of een betalingsgedrag waarbij de betalingstermijn regelmatig (minimaal driemaal per jaar) wordt overschreden.

3 Geheimhoudingsplicht

3.1      Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

4 Eigendomsvoorbehoud

4.1     Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Signalenportaal totdat alle bedragen, die opdracht­gever verschuldigd is voor de krachtens overeen­komst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrich­ten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 2.4, volledig aan Signalenportaal zijn voldaan. Rechten worden aan opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomen­de geval, overgedra­gen onder de voorwaarde dat opdrachtgever de overeengeko­men vergoedin­gen tijdig en volledig betaalt.

5 Rechten van Signalenportaal en opdrachtgever

5.1     Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intel­lectueel of industrieel eigendom op alle programma­tuur, apparatuur of andere materialen (zoals: analy­ses, ontwer­pen, documentatie, rapporten, offertes) alsmede (ander) voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Signalenportaal of diens licentiegevers. Opdrachtgever ver­krijgt daarvan slechts de gebruiksrechten die bij deze voorwaar­den uitdrukkelijk worden toegekend, tenzij in een door Signalenportaal en opdracht­gever onderte­kend schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders is overeenge­komen.

5.2     Opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur en andere materialen, waaronder mede begrepen het voorbereidend materiaal, vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Signalenportaal bevat­ten. Opdrachtgever verbindt zich onverminderd deze program­matuur en materialen geheim te houden en niet aan enige derde bekend te maken of in gebruik te geven, tenzij anders overeengekomen. Onder derde(n) worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van opdrachtgever die niet noodzakelijkerwijs de programmatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken.

5.3     Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere namen van intellectueel of industrieel eigendom uit de program­matuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheim­houding van de programma­tuur.

5.4     Het is Signalenportaal toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescher­ming van de programma­tuur. Indien Signalenportaal door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het opdrachtgever niet toege­staan deze beveiliging te verwijderen of te ontwij­ken. Indien de beveiligings­maatre­gelen tot gevolg hebben dat opdrachtgever niet in staat is een reserve-ko­pie van de gebruikersdata te maken, zal Signalenportaal op ver­zoek van opdrachtgever een reservekopie van de gebruikersdata aan opdrachtgever ter beschikking stellen.

5.4     Signalenportaal zal opdrachtgever vrijwaren tegen elke actie welke gebaseerd is op de bewering dat de door Signalenportaal zelf ontwikkelde programmatuur inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht. Signalenportaal zal de bij eindvonnis onherroepe­lijk vastgestel­de kosten en schade betalen mits opdrachtge­ver Signalenportaal onmiddellijk schriftelijk informeert en de behan­deling van de zaak uitsluitend aan Signalenportaal overlaat en hierbij alle medewerking verleent. Het be­paalde in arti­kel 5.1 is onverminderd van toepassing. Indien een actie is aangespannen, of indien de mogelijk­heid hiertoe bestaat, kan Signalenportaal de programma­tuur vervangen of zodanig wijzigen als Signalenportaal juist acht. Deze vrijwaring is niet van toepassing indien opdrachtge­ver wijzigin­gen aanbrengt of door derden laat aanbren­gen.

5.6     Daar waar in deze algemene voorwaarden sprake is van rechten of verplichtingen met betrek­king tot fouten, wordt onder fouten verstaan: het niet voldoen aan de uitdrukkelijk overeengekomen specificaties of, bij gebreke daarvan, aan de door Signalenportaal verstrekte schriftelijke functi­onele specificaties; van een fout is alleen sprake indien deze kan worden gereproduceerd en geanalyseerd en geen incident is als gevolg van verkeerd gebruik of aanpassing van hetgeen ter beschikking is gesteld door Signalenportaal. Indien opdrachtgever fouten in de programmatuur consta­teert, maakt hij hiervan onverwijld schriftelijk melding aan Signalenportaal.

5.7     Indien opdrachtgever reclame of andere vormen van kennisgeving omtrent het positieve gebruik of werking van de programmatuur dat door Signalenportaal ter beschikking wordt gesteld, kenbaar maakt aan derden, dan dient hierbij de bedrijfsnaam “Signalenportaal” of het bedrijfslogo van Signalenportaal B.V. herkenbaar worden vermeld en worden gebruikt. Deze bepaling geldt met name bij reclame uitingen in drukwerk, digitale berichten en andere vormen van reclame of informatieverstrekking aan derden binnen en buiten de organisatie van de opdrachtgever.

6             Medewerking door opdrachtgever

6.1     Opdrachtgever zal Signalenportaal steeds tijdig alle nuttige en noodzake­lijke gegevens of inlichtingen verschaffen die het mogelijk maken de dienstverlening te laten aansluiten op de behoefte van de opdrachtgever.

6.2     Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing in zijn organisatie van de apparatuur en van de door Signalenportaal te verlenen diensten alsmede voor toe te passen administratie- en bere­keningsmethoden en voor het beveiligen van gegevens. Indien is overeengekomen dat opdrachtgever apparatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschik­king zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelij­ke specifica­ties. Opdrachtgever staat ervoor garant dat geen rechten van derden zich verzetten tegen het beschikbaar stellen of het gebruiken van dergelijke apparatuur, programmatuur, materialen of gegevens en zal Signalenportaal vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschik­baar stellen of gebruiken inbreuk maakt op enig recht van derden.

6.3     Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzake­lijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkom­stig de afspraken ter beschikking van Signalenportaal zijn of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn ver­plichtingen voldoet, heeft Signalenportaal het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeen­komst en heeft Signalenportaal het recht om extra kosten voor herstel of aanpassing of verbetering in rekening te brengen.

7        Leveringstermijnen

7.1     Alle door Signalenportaal genoemde (leverings)termijnen zijn pas bindend nadat hierover nadrukkelijke afspraken zijn gemaakt en er geen verhindering in het nakomen van de afspraken wordt veroorzaakt door handelen of het gebrek aan handelen van de opdrachtgever.

7.2     Indien overschrij­ding van enige (leverings)termijn dreigt, zullen Signalenportaal en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden. Een excessieve overschrijding van termijnen kan worden be­schouwd als een grond tot ontbinding van de overeenkomst, met inachtneming van het bepaal­de in de artikelen 9 en 10. Er is pas sprake van excessieve overschrijding, als dit leidt tot verstoring van het primaire proces van de opdrachtgever.

8             Beëindiging

8.1     Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeen­komst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door Signalenportaal nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Signalenportaal vóór de ontbinding heeft gefactureerd in ver­band met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeen­komst heeft verricht of geleverd, blijven onver­minderd ver­schuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

8.2     In afwijking van het bepaalde in artikel 8.1 kan Signalenportaal de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien opdrachtgever in staat van faillisse­ment wordt verklaard, indien aan hem – al dan niet voor­lopig – surséance van betaling wordt verleend, indien hij anderszins niet in staat is aan zijn betalingsver­plich­tingen te voldoen of indien zijn onderneming wordt geli­quideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van recon­structie of samenvoeging van ondernemingen. Signalenportaal zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schade­vergoe­ding zijn gehouden.

9         Aansprakelijkheid van Signalenportaal; vrijwaring

9.1     Signalenportaal aanvaardt geen verplichtingen tot schadevergoeding voordat is vastgesteld dat de schuld verwijtbaar is en het gevolg is van handelen en/of leveringen van Signalenportaal.

9.2     Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadever­goeding is steeds, dat opdracht­gever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schrifte­lijk en aangetekend bij Signalenportaal heeft gemeld.

9.3     Opdrachtgever vrijwaart Signalenportaal voor alle schade die Signalenportaal mocht lijden als gevolg van aanspra­ken van derden die verband houden met de door Signalenportaal geleverde goederen of diensten.

10  Overmacht

10.1     Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11  Indexatie en herijking

11.1     Signalenportaal is gerechtigd haar contractbedragen jaarlijks te indexeren op basis van de CBS consumentenprijsindex.

11.2     Signalenportaal behoudt zich het recht haar contractbedragen jaarlijks te herijken op basis van CBS gegevens.

12      Vervanging bepalingen in strijd met wet

12.1   Indien één of meer van de bepalingen van algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Signalenportaal in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en treedt alsdan een door Signalenportaal vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling in de plaats. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden zullen volledig van kracht blijven.

13      Wijzigingsclausule

13.1     Signalenportaal is bevoegd eenzijdig wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. Signalenportaal zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld, treedt een wijziging jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging door Signalenportaal is medegedeeld.

14      Toepasselijk recht en geschillen

14.1     De overeenkomsten tussen Signalenportaal en opdrachtgever worden beheerst door het Nederlands Recht.

14.2     Alle geschillen, welke tussen Signalenportaal en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van de door Signalenportaal met opdrachtgever gesloten overeen­komst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden be­slecht overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschil­lenoplos­sing Automatisering, gevestigd in Rotterdam. Tevens is het Mini-trialregle­ment van deze Stichting van toepassing.

Download hier de algemene voorwaarden in PDF.